• Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo về ĐMPPDH
 • Hội đồng Nhà trường
  20/11/2012
 • Hoạt động chuyên môn
  Hội thảo đổi mới PPDH
 • Đón niềm vui 20/11
  Học sinh lớp 7*1 trong ngày 20/11/2012
 • THÀNH TÍCH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASO
  Giải Nhất tập thể
 • KHEN THƯỞNG VỀ TRƯỜNG HỌC AT-ANTT
  Sơ kết 2 năm 2010-2012
 • Hoạt động NGLL
  3
 • HOA MƯỜI GIỜ
  V
 • Trường Xanh-Sạch-Đẹp
  Hoa của đất
 • Rung chuông vàng
  Đội hình 50 HS khối 6&7
 • Sắc màu tháng 5
  Phương đầu mùa
 • Tím màu Hoa súng
  1
 • hh
  2
 • Màu của Nắng
  Màu da trời
 • a
  a
 • b
  b
 • c
  c
 • d
  d


Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX

Ngày đăng: 30-04-2014
Đọc: 10471 lượt


Công văn số: 698/SGDĐT-GDCN-TX: v/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX

 

Kính gửi :       - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX; TTKTTH-HN Đồng Hới.

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên (TT26); Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông (TT30); Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở (TT31); Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học (TT32); Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên GDTX (TT33); Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non (TT36);

Căn cứ Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 475/SGDĐT- GDCN-TX ngày 19/3/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn các TTGDTXX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên GV MN, PT và GDTX theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn thực hiện quy chế và Chương trình BDTX giáo viên MN, PT và GDTX với những nội dung sau đây:

 1. MỤC ĐÍCH CỦA BDTX (Theo Điều 3 - TT26)

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX

Chương trình BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các nhà trường) trên phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung BDTX được quy định trong chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học; bao gồm:

 1. Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo các cấp học .Thời lượng 30 tiết/năm học/giáo viên, cụ thể:

Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục và Đào tạo theo các cấp học, tập trung đi sâu: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của Bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục…

b) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên, cụ thể (theo mẫu M7).

2. Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): Được quy định trong chương trình BDTX cho các cấp học, cụ thể: Đối với giáo viên mầm non: 44 mô đun; Đối với giáo viên Tiểu học: 45 mô đun; Đối với giáo viên THCS: 41 mô đun; Đối với giáo viên THPT: 41 mô đun; Đối với giáo viên GDTX: 36 mô đun.

Mỗi mô đun có thời lượng 15 tiết. Trong mỗi năm học mỗi giáo viên căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân để chọn 4 mô đun (tương đương với 60 tiết) để bồi dưỡng.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX

1. Hình thức BDTX: Thực hiện theo Điều 5 - TT26

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và khung thời gian thực hiện

2.1. Kế hoạch BDTX: Được xây dựng theo năm học, bao gồm: các kế hoạch BDTX của giáo viên, các nhà trường, Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT, cụ thể:

- Kế hoạch BDTX cá nhân (theo mẫu M1).

- Kế hoạch BDTX của đơn vị (theo mẫu M2).

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng GD&ĐT (theo mẫu M3).

Sở GD&ĐT tổng hợp kế hoạch BDTX của các đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Sở.

2.2. Khung thời gian thực hiện (theo mẫu M8).

3. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

- Đối với giáo viên: Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được phê duyệt); tài liệu BDTX.

- Đối với các trường: Kế hoạch BDTX cá  nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt); kế hoạch BDTX của nhà trường; tài liệu BDTX; hồ sơ  đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá); hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

- Đối với các phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT: Kế hoạch BDTX của các nhà trường trực thuộc, Kế hoạch BDTX của phòng, Sở; tài liệu BDTX; hồ sơ kiểm tra, thanh tra công tác BDTX; hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác BDTX; hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

- Tất cả hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên được lưu giữ hằng năm.

4. Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng

a) Tổ chức và quản lý BDTX giáo viên (theo hình thức tập trung)

- Giao Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức, quản lý về bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Giao Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các huyện, thành phố (gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện) tổ chức, quản lý về bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở.

b) Trách nhiệm của phòng GD&ĐT và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện, thành phố về thực hiện nhiệm vụ BDTX

- Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:

+ Lựa chọn đội ngũ giáo viên giỏi, có uy tín, có năng lực tập huấn, có tinh thần hợp tác từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (gọi chung là giáo viên cốt cán) để nghiên cứu tài liệu, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng và trực tiếp tổ chức bồi dưỡng;

+ Tổ chức cho giáo viên cốt cán về các trường để dự giờ, thăm lớp và khảo sát, điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đối tượng người học; tổng hợp danh sách đăng ký hình thức bồi dưỡng của giáo viên báo cáo Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên) vào tháng 5 hàng năm.

- Trong quá trình bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cần thống nhất với báo cáo viên về phương pháp học cho đối tượng người lớn, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên cốt cán định kỳ theo tháng, quý, năm với các chủ đề khác nhau, trên cơ sở đó tổng hợp đánh giá kết quả bồi dưỡng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đợt bồi dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng BDTX. Kết hợp giữa việc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm với việc khai thác cơ sở vật chất, trang bị của các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa… tại địa phương để tổ chức BDTX cho giáo viên;

- Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm quản lý và tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch; báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả báo các về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên).

c) Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDTX tỉnh về thực hiện nhiệm vụ BDTX

- Sở GD&ĐT chủ trì cùng với Trung tâm GDTX tỉnh thực hiện các công việc sau:

+ Thành lập đội ngũ cốt cán cấp tỉnh, thành phần gồm: các đồng chí có tên trong danh sách GV cốt cán cấp tỉnh (chuyên gia, đội giáo viên giỏi, cán bộ quản lý có uy tín, có năng lực tập huấn, có tinh thần hợp tác từ các trường trung học phổ thông và trung tâm GDTX cấp huyện, thành phố) được Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt và các đồng chí có tên trong danh sách báo cáo viên cốt cán BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-BGD ĐT ngày 03/01/2013 để nghiên cứu tài liệu, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng và trực tiếp tổ chức bồi dưỡng.

+ Tổ chức cho giáo viên cốt cán về các trường THPT và trung tâm GDTX  để dự giờ, thăm lớp và khảo sát, điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đối tượng người học; tổng hợp danh sách đăng ký hình thức bồi dưỡng của giáo viên làm cơ sở lập kế hoạch bồi dưỡng báo cáo Bộ GD&ĐT.

- Trong quá trình bồi dưỡng, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh cần thống nhất với báo cáo viên về phương pháp học cho đối tượng người lớn, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên cốt cán định kỳ theo tháng, quý, năm với các chủ đề khác nhau, trên cơ sở đó tổng hợp đánh giá kết quả bồi dưỡng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đợt bồi dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng BDTX. Kết hợp giữa việc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm với việc khai thác cơ sở vật chất, trang bị của các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa tại Thành phố Đồng Hới để tổ chức BDTX cho giáo viên;

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh có trách nhiệm quản lý và tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục CN-TX).

V. TÀI LIỆU VÀ KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX.

1. Tài liệu

a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo TT30, TT31, TT32, TT33, TT36 đối với từng cấp học, bậc học và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.

b) Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1, 3 (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT).

c) Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT).

2. Kinh phí

Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI.  ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX VÀ THANH TRA

1. Đánh giá kết quả BDTX

a) Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên: Theo Điều 12 - TT26

b) Yêu cầu đánh giá: Việc đánh giá kết quả BDTX phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng.

c) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thành phố tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên theo hình thức bồi dưỡng tập trung thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch… (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

- Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên qua việc theo dõi quá trình dạy học và giáo dục học sinh của mỗi giáo viên, thông qua các hoạt động chuyên môn như: dự giờ, thăm lớp, họp tổ chuyên môn, báo cáo các chuyên đề… Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (đối với mỗi giáo viên) theo 2 tiêu chí:

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đính, nội dung chương trình, tài liệu  BDTX (5 điểm);

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

Những nội dung giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức, được cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết quả thì giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường có thể lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá hoặc làm cơ sở để cho điểm các tiêu chí đánh giá.

d) Tổ chức đánh giá

- Các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm GDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo các bước sau:

+ Giáo viên tự đánh giá (tại cột (4) + (5) theo mẫu M4); Tổ chuyên môn tổ chức đánh giá từng giáo viên trong tổ ( tại cột (6) + (7) theo mẫu M4);

+ Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên ( tại cột (8) + (9) mẫu M4), và tổng hợp kết quả đánh giá (theo mẫu M5) để đề nghị cơ quan quản lý cấp trên duyệt và cấp giấy chứng nhận.

e) Điểm trung bình kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Thực hiện theo Khoản 3, Điều 13 - TT26 và hướng dẫn ở mẫu M4

g) Xếp loại kết quả BDTX

Thực hiện theo Điều 14 - TT26

2. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Nhà trường dựa trên các kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên để tổng hợp kết quả xếp loại BDTX giáo viên (theo mẫu M5), gửi lên cơ quan quản lý cấp trên (các trường mầm non, tiểu học, THCS gửi lên phòng GD & ĐT; các trường THPT, các trung tâm GDTX gửi lên Sở GD&ĐT) để đề nghị duyệt và cấp giấy chứng nhận.

- Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và THCS;  Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên THPT và GDTX (theo mẫu M6). Không cấp giấy chứng nhận cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

3. Thanh tra, kiểm tra

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) công tác triển khai BDTX của các phòng GD&ĐT, của các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định tại Thông tư số 26;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của các nhà trường trực thuộc.

VII. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN

1. Nhiệm vụ của giáo viên trong công tác BDTX

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Thông tư số 26.

- Tự đánh giá kết quả BDTX, báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập qua BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Quyền của giáo viên trong công tác BDTX

Thực hiện theo Điều 17 - TT26

3. Đối tượng được miễn, hoãn thực hiện kế hoạch  BDTX

- Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó phụ trách nhà trường, đối với những trường chưa bổ nhiệm Hiệu trưởng), Giám đốc trung tâm GDTX (hoặc phó Giám đốc phụ trách trung tâm, đối với các trung tâm chưa bổ nhiệm Giám đốc) được miễn kế hoạch  BDTX;

- Giáo viên cốt cán được hoãn thực hiện kế hoạch BDTX trong năm học được giao nhiệm vụ tập huấn

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Quy chế và chương trình BDTX giáo viên, thực hiện từ tháng 4/2013. Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt nội dung văn bản này tới cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị mình, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt công tác BDTX giáo viên để hoạt động này thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đơn vị thuộc Sở gửi kế hoạch, biên bản đánh giá, danh sách tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại BDTX, báo cáo công tác sơ kết, tổng kết công tác BDTX về Sở theo thời gian quy định (qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp-Thường xuyên), bản mềm gửi theo địa chỉ: gdcnqb@quangbinh.edu.vn

Trong quá trình thực hiện, có gì chưa rõ xin thông tin về Sở GD&ĐT (qua phòng GDCN-TX) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên (để thực hiện);

- UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);                                                            (Đã ký)

- UBND các huyện, TP (để biết, phối hợp chỉ đạo);

- Ban giám đốc (để chỉ đạo);                                                            Đoàn Đức Liêm

- Các phòng, ban cơ quan Sở (để thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng GDCN-TX.

 

 

 

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Ngày 5/5/2014 UBND tỉnh QB phê duyệt kế hoạch tuyển sinh 2014-2015, các môn thi Tuyển sinh lớp 10 là Ngữ văn-Toán-Anh văn; xem quyết định tại mục Tin tức.
Lịch học tuần từ 28/4 đến 2/5 như sau:
Thứ 2,3: Buổi sáng học theo TKB; buổi chiều phụ đạo theo yêu cầu của HS.
Thứ 4,5: Nghĩ Tết độc lập và Lễ QT Lao động;
Thứ 6,7: Trở lại học bình thường.
Chiều thứ 6: Họp hộ đồng tháng 5/2014.

Ngày 24 /4/2014 Đội chào mừng của Liên đội đến chào mừng Đại hội MTTQVN huyên Tuyên Hóa tại Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa.
Cùng ngày (24/4) Đoàn kiểm tra toàn diện Công đoàn cơ sở làm việc tại THCS Đồng Lê.

BGH đã gửi đến gia đình học sinh bản thông báo nội dung giờ học mùa hè, cùng nhau phối hợp quản lý com em trong và ngoài giờ đến trường, đồng thời cảnh báo tình trạng học sinh trốn nhà đi tắm sông, tắm suối./.


Ngày 9/1/2013
Ngày 9/1 Khai mạc hội thi GVDG tại THCS Đồng Lê.


NGÀY 3,4/1/2013
Đoàn kiểm tra định kỳ kết quả PCGD THCS của huyện Tuyên Hóa. Địa điểm Đoàn làm việc: Tại Trường THCS Đồng Lê.

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 62 
|
 Hôm nay: 14